ua pl
Architektura

Kościół znajduje się na wsch. od rynku, na niewielkim wzniesieniu. Orientowany, murowany, tynkowany; na rzucie krzyża, którego ramię podłużne tworzą trójprzęsłowa nawa z płytkimi kaplicami bocznymi i jedno-przęsłowe prezbiterium zamknięte półkoliście, a poprzeczne - krótkie ramiona transeptu. Ponad kaplicami płytkie empory. Do fasady przylega prostokątna kruchta. Po bokach prezbiterium znajdują się dwa prostokątne aneksy, mieszczące skład (od pd.) i zakrystię (od pn.). Aneks zakrystyjny piętrowy. Ponadto, naroża pomiędzy korpusem a ramionami transeptu wypełniają dwa małe trójkątne przedsionki prowadzące bezpośrednio do wnętrza transeptu. Filary otaczające przęsło w krzyżu kościoła opięte parami wydatnych lizen, z pseudokapitelami w formie odcinków profilowanego gzymsu, przechodzących w gurty sklepienne. W ten sam sposób wydzielono apsydę prezbiterium. W ścianach ramion transeptu obszerne wnęki zamknięte półkoliście, ujęte w lizeny. W nawie do filarów dzielących kaplice dostawiono podobne pojedyncze lizeny. ~Arkady pomiędzy poszczególnymi jednostkami przestrzennymi półkoliste. Sklepienie apsydy gwiaździste (bez żeber), spływające na wątłe wsporniki w formie odcinków profilowanego gzymsu; przęsło prezbi-terialne i ramiona transeptu nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami; sklepienie przęsła w krzyżu kościoła żaglaste. Sklepienie nawy, założone niżej od sklepień prezbiterium i transeptu, kolebkowe z lunetami - szerokimi nad emporami, węższymi w przęśle chórowym. Kaplice boczne i empory ponad nimi zasklepione krótkimi kolebkami poprzecznymi do osi kościoła. W aneksach przy prezbiterium stropy. Okna prostokątne, zamknięte półkoliście; w apsydzie zestawione w dwie pary; w ścianach czołowych ramion transeptu o dużych rozmiarach, trójdzielne; w nawie umieszczone w głębokich obustronnych rozglifieniach. W aneksach przy prezbiterium okna prostokątne, niektóre z nich zamknięte odcinkowo. Otwory wejściowe do kruchty zach. oraz do aneksów przy prezbiterium prostokątne, do przedsionków przy ramionach transeptu oraz z kruchty do nawy zamknięte półkoliście. Chór muzyczny murowany, wsparty na dwóch sfazowanych ~filarach dźwigających półkoliste arkady o obniżonej strzałce, dostępny kręconą klatką schodową w pd.-zach. narożniku nawy. Empory dostępne z chóru muzycznego, a pomieszczenie na piętrze nad zakrystią - klatką schodową pomiędzy zakrystią a transeptem.
    Elewacje z wyróżnionym cokołem nakrytym kamiennym kapnikiem, zamknięte gzymsami o zróżnicowanych formach. Bryła korpusu oddaje jego strukturę przestrzenną: w dolnej części nieco szersza, ponad sklepieniami empor zwęża się do szerokości nawy. W niskiej ściance ponad daszkami empor rząd strzelnic dostępnych od strony strychu przez rozglifione wnęki. Fasada jednokondygnacyjna ze szczytem, w dolnej partii częściowo przesłonięta kruchtą, zamknięta profilowanym gzymsem, przechodzącym na elewacje boczne nawy. Ponad dachem kruchty okno prostokątne, zamknięte półkoliście, a po jego bokach wnęki o takimże kształcie. Szczyt fasady nieco węższy od jej partii dolnej, złożony z niskiego cokołu, attyki oraz trójkątnego przyczółka. Cokół przepruty wspomnianymi strzelnicami, zamknięty wydatnym profilowanym gzymsem, przechodzącym na elewacje boczne. Powyżej attyka z trzema płycinami ~prostokątnymi zamkniętymi półkoliście, wspierająca trójkątny przyczółek z kolistą płyciną w tympanonie. Elewacje kruchty bez artykulacji, zamknięte profilowanym gzymsem; od zach. trójkątny przyczółek ujęty w postumenty. Elewacje transeptu i prezbiterium zamknięte pseudobelkowaniem. Narożniki transeptu opięte wątłymi, prostymi przyporami; ściany czołowe zwieńczone trójkątnymi szczytami ujętymi w postumenty. Okna ujęte w górnej partii w kamienne obramienia z kluczami. Pomiędzy nawą i przęsłem w krzyżu kościoła ściana szczytowa, zwieńczona dawną murowaną wieżyczką na sygnaturkę, na rzucie kolistym, dostępną ze strychu.
    Dachy nad nawą, ramionami transeptu i prezbiterium dwuspadowe, nad apsydą połowa dachu stożkowego; nad emporami dachy pulpitowe, nad aneksami przy prezbiterium dwupołaciowe. Wszystkie kryte blachą, z wyjątkiem dachu nawy, krytego dachówką. Nad przęsłem krzyżowym wieżyczka na sygnaturkę, obita blachą, w dolnej partii w formie ostrosłupa ośmiobocznego, przechodzącego w glorietę z cebulastym hełmem i iglicą z krzyżem.